Posted in Մայրենի

Գործնական աշխատանք

  • 1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր
    Ուրագ-ու-րագ, գույն, աշուն-ա-շուն, ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ, դանակ-դա-նակ, գետ, թաշկինակ-թաշ-կի-նակ, թռչուն-թըռ-չուն, այգեպան-այ-գե-պան,աստղ-աս-տըղ, կրակ-կը-րակ, փայտ, կիրակի-կի-րա-կի, երեխաներ-ե-րե-խա-ներ, բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն, սիրտ, օտարական-օ-տա-րա-կան,

Continue reading “Գործնական աշխատանք”