Posted in Մաթեմատիկա - 6

Կոորդինատների համակարգ և հարթության

Վարժություն 694. Կառուցե՛ք կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և հարթության վրա նշե՛ք հետևյալ կետերը.

Continue reading “Կոորդինատների համակարգ և հարթության”

Posted in Մայրենի - 6

Առաջադրանքներ 30.01.2023

1․ Ստուգի՛ր տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա. Արդար, դրդել, զվարթ, արդյոք, որդի, արդյոք, բրդել, կարդալ, երդում, արդյունք, արթնանալ, վաղորդյան, շքերթ, օրիորդ: Continue reading “Առաջադրանքներ 30.01.2023”